Polish phrases #441-460 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Look on the object from above.
info
442
Look on the object from below.
info
443
Love it!
Lubię to!
info
444
Main toolbar
Główny pasek narzędzi
info
445
Main window
Okno główne
info
446
Manage Custom Icons
Zarządzaj swoimi ikonkami
info
447
Manage File Associations
Zarządzaj typami plików
info
448
Manage Windows shell associations
Zarządzaj skojarzeniami plików
info
449
Manage database
Zarządzaj bazą danych
info
450
Manage output devices...
info
451
Mapping
info
452
Mapping:
info
453
Matching files:
Pasujące pliki:
info
454
Material
info
455
Materials: %i
info
456
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Max wartość koloru. Zalecane wartości są (naturalny zakres HDR),100 (zakres procentowy), lub 255 (klasyczny kolor 8-bitowy).
info
457
Media
Multimedia
info
458
Medium icons
Średnie ikony
info
459
Mi&ddle + Shift:
info
460
Middle + Ct&rl:
info
I wish there were...
Select background