Turkish phrases #921-940 for RealWorld Photos 2015.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
921
Manually entered part-ID
info
922
Manually set coordinates of the clicked control handle.
info
923
Margins:
Kenar boşlukları:
info
924
Mark all available items or objects as selected.
Tüm mevcut öğeleri veya nesneleri seçili olarak işaretleyin.
info
925
Mask ID
info
926
Mask ID:
Maske Kimliği:
info
927
Mask from opacity
Opaklıktan maske
info
928
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
info
929
Matches pixels with similar brightness.
info
930
Matches pixels with similar hues.
info
931
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
info
932
Matching files:
Eşleşen dosyalar:
info
933
Maximize contrast of each of the red, green, and blue color channels.
Kırmızı, yeşil ve mavi renk kanallarının her birinin kontrastını maksimize edin.
info
934
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Maksimum renk değeri. Önerilen değerler 1 (yerel HDR aralığı), 100 (yüzde aralığı) veya 255 (klasik 8-bit rengi) ' dir.
info
935
Maximum compression
info
936
Maximum difference between the color of the clicked pixel and the color of the flood-filled pixel. Values range from 0 to 100%.
Tıklanan pikselin rengi ve taşkın dolgulu pikselin rengi arasındaki maksimum fark. Değerler % 0 ila % 100 arasındadır.
info
937
Maximum distance in pixels that each pixel is influences.
Her pikselin etkilediği maksimum piksel aralığı.
info
938
Maximum energy of a pixel to consider it noise.
Gürültüyü göz önüne almak için bir pikselin maksimum enerjisi.
info
939
Mean removal
Ortalama kaldırma
info
940
Media
Medya
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...