Vietnamese phrases #101-120 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
101
Parameterizer
info
102
Power:
info
103
Precision
info
104
Prism
info
105
Pyramid
info
106
RealWorld Icon Editor
RealWorld Icon Editor
info
107
Recent
Gần đây
info
108
Rectangular surface
info
109
Reflectance
info
110
Reflected:
info
111
Remove already translated strings from the list.
Hủy bỏ các chuỗi đã được dịch từ danh sách.
info
112
Renderer
info
113
Rotate left
info
114
Rotate right
info
115
Rotation mode
info
116
Rounded box
info
117
Select how to handle multiple open documents.
Chọn cách để xử lí nhiều dữ liệu cùng lúc.
info
118
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Chọn ngôn ngữ ưa thích. Tiếng Anh sẽ được sử dụng cho các chuỗi không có sẵn trong ngôn ngữ đã chọn.
info
119
Show appli&cation name
Hiển thì tên ứng &dụng
info
120
Show document &name
Hiển thị &tên dữ liệu
info
Select background
Vista & Win 7 icons