Vietnamese phrases #41-60 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
41
Cone
info
42
Configure Application Options
Tùy chỉnh Cấu hình cho Ứng dụng
info
43
Configure application settings.
Cài đặt Cấu hình cho Ứng dụng
info
44
Conte&xt help
Bối cả&nh  trợ giúp
info
45
Controls what information is displayed in window caption.
Kiểm soát những thông tin trong cửa sổ chú thích.
info
46
Convert to icon
info
47
Convert to image
info
48
Create
Tạo
info
49
Cu&t
Cắ&t
info
50
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Tùy chỉnh các cửa sổ ứng dụng chính. Dữ liệu hoặc cửa sổ đã mở sẽ không bị ảnh hưởng.
info
51
Cylinder
info
52
Diffuse:
info
53
Disable &automatic updates
Tắt &tự động cập nhật
info
54
Display hints relevant to application current state.
Màn hình hiển thị gợi ý liên quan đến trạng thái ứng dụng hiện tại.
info
55
Displayed Data Type
info
56
Download
Tải về
info
57
Emissive:
info
58
Extrusion surface
info
59
File associations...
Các tệp liên kết...
info
60
Filter:
Lọc:
info
Select background
Vista & Win 7 icons