Vietnamese phrases #81-100 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
81
Language:
Ngôn ngữ:
info
82
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Ngôn ngữ đánh dấu bằng cờ được cài đặt. Chọn một ngôn ngữ và nhấn vào nút Download để cố gắng để tải về bảng dịch.
info
83
Learn about translating.
Tìm hiểu về dịch.
info
84
Lock X coordinate
info
85
Lock Y coordinate
info
86
Lock Z coordinate
info
87
Look at origin
info
88
Main window
Cửa sổ chính
info
89
Mapping:
info
90
Media library
info
91
N2/N1:
info
92
OK
OK
info
93
One window per document
Một cửa sổ cho mỗi dữ liệu
info
94
Online
Trực tuyến
info
95
Only show strings containning the entered character sequence.
Chỉ hiển thị chuỗi có chứa các chuỗi ký tự nhập vào.
info
96
Opacity from texture
info
97
Opacity:
Độ mờ đục:
info
98
Open
Mở
info
99
Original string:
Chuỗi gốc:
info
100
Parameterized object
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons