Vietnamese phrases #141-150 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
Translated string:
Chuỗi đã dịch:
info
142
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Bảng dịch không có sẵn, hãy tải về hoặc đóng góp bằng cách tạo bảng dịch riêng của bạn.
info
143
Translator mode
Chế độ dịch
info
144
Triangles
info
145
Type
Loại
info
146
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Chức năng Undo sẽ bị vô hiệu. Chọn tùy chọn này cho chất lượng tốt nhất và yêu cầu bộ nhớ thấp nhất.
info
147
Unicorn3D Object
info
148
Variables: %i
info
149
Window caption
Tiêu đề của cửa sổ
info
150
Zoom
Thu/Phóng
info
Select background
What about ICL files?