Vietnamese phrases #121-140 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
121
Show document &type
Hiển thị &kiểu dữ liệu
info
122
Show document p&roperties
Hiển thị đặc tín&h dữ liệu
info
123
Show la&yout name
Hiển thị tên &bố cục
info
124
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Hiển thị các trình &lệnh đơn để kiểm soát sự bố trí ( người dùng cao cấp)
info
125
Slope
info
126
Specify color
info
127
Specify texture
info
128
Specular:
info
129
Sphere
info
130
Standard views
info
131
Start &page:
Tran&g chủ :
info
132
Static
Tĩnh
info
133
Surface of revolution
info
134
Tank
info
135
Tetrahedron
info
136
Texture:
info
137
The rotation mode determines how are object rotated using rotation grip points.
info
138
This area is too small for a custom configuration dialog. Click here to switch to table view.
Khu vực này là quá nhỏ cho một hộp thoại tùy chỉnh cấu hình. Click vào đây để chuyển sang xem bảng.
info
139
Torus
info
140
Transform points
info
Select background
What about ICL files?