Vietnamese phrases #61-80 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
61
Formats
Các định dạng
info
62
Go to selection
info
63
Grid
info
64
Help
Trợ giúp
info
65
Hide translated strings
Ẩn các chuỗi đã dịch
info
66
Highlight missing strings
Tô sáng các chuỗi chưa dịch
info
67
Icon
Icon
info
68
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Nếu kích hoạt, trình lệnh đơn (menu commands) liên quan đến cấu hình bố trí và chuyển đổi sẽ được hiển thị trong menu chính.
info
69
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Nếu kích hoạt, ứng dụng sẽ thu thập thông tin về chuỗi cần dịch và cho phép bản dịch của họ.
info
70
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Nếu kích hoạt, các chuỗi cần dịch sẽ được đi trước với [*] trong cửa sổ ứng dụng.
info
71
Image
Hình ảnh
info
72
Insert
info
73
Insert boolean variable
info
74
Insert floating point variable
info
75
Insert integer variable
info
76
Insert iterator
info
77
Insert text variable
info
78
Insert vector variable
info
79
LOD Factor
info
80
Language
Ngôn ngữ
info
Select background
Vista & Win 7 icons