Polish phrases #1361-1380 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1361
Reserve space
info
1362
Resize by setting
info
1363
Resize image
Zmień rozmiar obrazu
info
1364
Resize the selection to cover the entire image.
Zmień rozmiar zaznaczenia aby pokrył cały obraz.
info
1365
Resizing from %s x %s to %s x %s pixels.
Zmiana z %s x %s do %s x %s pikseli.
info
1366
Resizing method:
info
1367
Resolution:
Rozdzielczość
info
1368
Respect alpha
Bierz po uwagę kanał alfa
info
1369
Respect image opacity
Uwzględnij nieprzezroczystość obrazu
info
1370
Respect the alpha channel of the filled image and do not fill transparent areas.
Uwzględnij kanał alfa wypełnionego obrazu i nie wypełniaj przezroczystych obszarów.
info
1371
Restore selection size
Odbuduj wymiary zaznaczenia
info
1372
Retouch with: %s
Retuszuj z: %s
info
1373
Reverse frame order
Odwróć kolejność klatek
info
1374
Reverse the order of selected frames or of all frames if less than two are selected.
Odwraca kolejność zaznaczonych klatek lub wszystkich klatek, jeśli zaznaczono mniej niż dwie.
info
1375
Rezizing method controls whether to scale or crop the image.
Sposób zmiany rozmiaru określa rozciągnąć czy obciąć obraz.
info
1376
Right
Prawy
info
1377
Right-Left
Prawy-lewy
info
1378
Right-handed
info
1379
Right/Lower Pane
Prawy/Dolny Panel
info
1380
Right/Upper Pane
Prawy/Górny Panel
info
I wish there were...
Select background