Polish phrases #1661-1680 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1661
This table shows file types supported by this application. Set a check mark to the left of a file type that should be associated in shell.
Ta tabela pokazuję rozszerzenia obsługiwane przez aplikację. Zaznacz pole obok typu pliku aby przypisać go do programu w systemie.
info
1662
This value constrols shadow density. Higher value means darker shadow.
Ta wartość określa gęstość cienia. Wyższa wartość to ciemniejszy cień.
info
1663
This view allows you to modify raster images using drawing tools. Controls:\n - Zoom in and out by rotating mouse wheel. Pan by dragging with middle button (wheel) pressed. CTRL = smooth zoom.\n - Left mouse button activates the current edit tool. SHIFT and CTRL keys modify behavior of some tools.\n - Use right mouse button to perform mouse gestures. Right-click for context menu.
To okno umożliwia modyfikowanie obrazów rastrowych za pomocą narzędzi do rysowania. Jak kontrolować:\r\n - Powiększaj i zmniejszaj, obracając kółko myszy. Możesz przesuwać, przeciągając kółko myszy wciśnięte. Przytrzymaj CTRL, aby wykonać płynny zoom.\r\n - Lewy przycisk myszy umożliwia korzystanie z bieżącego narzędzia edycji. Klawisze SHIFT i CTRL modyfikują zachowanie niektórych narzędzi.\r\n - Użyj PPM, aby wykonać gesty myszy. Kliknij PPM, aby wyświetlić menu kontekstowe.
info
1664
This view displays hierarchical structure of the current document. Controls:\n - Click on an item with left mouse button to select it. Hold down CTRL or SHIFT to select multiple items.\n - Display context menu by right-clicking on an item.\n - To get more help for an item, move mouse over it and read the hint in status bar (the hint is not always available).
Ten widok wyświetla hierarchiczną strukturę bieżącego dokumentu. Oto jak używać:\r\n - Kliknij element lewym przyciskiem myszy, aby go wybrać. Przytrzymaj CTRL lub SHIFT, aby wybierać wiele elementów.\r\n - Jeżeli przyciśniesz PPM, wyświetli się menu kontekstowe.\r\n - Aby uzyskać więcej pomocy dla elementu, przesuń kursor myszy nad nim i przeczytaj wskazówkę na pasku stanu (nie jest jednak zawsze dostępna).
info
1665
This view is used for the extracted document part.
Ten widok jest używany dla wyodrębnionej części dokumentu.
info
1666
This window displays a preview of a mouse cursor over a crosshair to indicate the hot spot. Drag the image to move the hot spot. Click the button in upper left corner to display animation or the currently selected frame.
To okno wyświetla podgląd kursora myszy na siatce celowniczej, wskazując hot spot. Przeciągnij obraz, aby przesunąć hot spot. Kliknij przycisk w lewym górnym rogu, aby wyświetlić animację lub aktualnie wybraną ramkę.
info
1667
This window displays previews of animation frames. Controls:\n - Select multiple frames by drawing rectangle around them or CTRL- or SHIFT-clicking them. (Some operations can be run on all selected frames.)\n - Move selected frames by dragging them with left mouse button.\n - Duplicate frames by dragging them with CTRL key pressed.\n - Append frames by dragging and dropping image or cursor files from Explorer.
info
1668
This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs.
To okno pokazuje strukturę konfiguracji. Wybierz pozycję aby zobaczyć jej konfigurację w prawym panelu. Pozycje oznaczone małą ikonką dialogu posiadają własną konfigurację. 
info
1669
This wizard creates a mouse cursor from a picture. The picture is resized to fit the cursor dimenstions. If the picture contains multiple frames placed next to each other in a filmstrip fashion, an animated cursor is created.
Ten kreator tworzy kursor z obrazu. Rozmiar obrazu zmieniony jest do standartiwych rozmiarów kursora. Obraz zawierający wiele klatek ustawionych obok siebie zamieniony zostanie na animowany kursor.
info
1670
This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed.
Ten kreator tworzy nowy obraz z bieżącej zawartości pulpitu. Okno zniknie na chwilę podczas wykonywania przechwytywania.
info
1671
This wizard imports a cursor in the Linux XCursor format and converts it to Windows cursor.
info
1672
This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active.
Ten kreator otwiera obraz rastrowy ze schowka. Obrazy mogą być umieszczone w schowku za pomocą polecenia Kopiuj lub Kopiuj obraz w edytorach graficznych. Zawartość każdego okna można przechwycić naciskając Alt + PrtScn gdy okno jest aktywne.
info
1673
Thumbnails
Miniatury
info
1674
Tiles
Kafelki
info
1675
Tip: Click the lightbulb in Help menu for context help.
Rada: Kliknij żarówkę w menu pomocy po pomoc kontekstową.
info
1676
Tip: Drag and drop a cursor file from Windows Explorer on one of the panels and then click Apply to use that cursor.
Rada: Przeciągnij i upuść kursor z Eksploratora Windows do któregoś z paneli i kliknij Zatwierdź aby użyć tego kursora
info
1677
Tip: Drag in arrow direction.
Porada: Przeciągnij w kierunku strzałki.
info
1678
To add new custom icons, drag icon files from a file manager and drop them on this dialog.
Aby dodać nowe ikony własne, przeciągnij plik ikony do tego okna.
info
1679
Tolerance is increased in continuous areas and reduced for bumpy areas.
Tolerancja jest powiększona w ciągłych obszarach i zmniejszona dla obszarów buforowych.
info
1680
Tolerance:
Tolerancja:
info
Select background
What about ICL files?