Polish phrases #181-200 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
181
A Halo...
info
182
A Lightning Maker...
info
183
A Little Bumpy Along...
info
184
A Little Colour Adjustment...
info
185
A Little Into The Mono...
info
186
A Little More For The...
info
187
A Puddle...
info
188
A Round Kind Of Thing...
info
189
A ShapeCutter...
info
190
A Smart Kind of Thing...
info
191
A Warper...
info
192
A constant used when evaluating the fractals (except Mandelbrot set). Change the value by clicking in the square or by entering numbers directly.
Stała używana w ocenianiu fraktali (oprócz zbioru Mandelbrot'a). Zmień wartość klikając w kwadrat lub wprowadzając liczby bezpośrednio.
info
193
A method for serialization of an image into a file.
Metoda przekształcania obrazu w plik.
info
194
A raster image is a rectangular area of dots called pixels. A picture is created by assigning each dot a color using various drawing tools. All photographs and most pictures found on the web are in fact raster images.
Obraz rastrowy jest prostokątnym obszarem złożnym z punktów (pikseli). Korzystając z narzędzi rysowania przypisujemy każdemu punktowi kolor tworząc w ten sposób obraz. Wszystkie fotografie i większość obrazów znaleionych w sieci to tak naprawdę obrazy rastrowe.
info
195
A rectangle can be mapped onto a Bézier patch.
Prostokąt może być mapowany na ścieżkę Beziera.
info
196
A rectangle can be moved, scaled in X and Y directions and rotated.
Prostokąt może być przesuwany, skalowany w kierunkach X i Y oraz obracany.
info
197
A rectangle can be turn into arbitrary convex quadrangle as if it were rotated in 3D space and projected back using perspective projection.
Prostokąt może zostać przekształcony na czworobok, bezwzględny, wypukły, jakby został obrócony w w przestrzeni 3D tworząc swoją własne wielokrotne odbicie.
info
198
A rentangle representing the viewport of the view with the given ID will be displayed and can be dragged.
Zostanie wyświetlony prostokąt określający część widoku z danym ID (może być przeciągany).
info
199
AAA Blender...
info
200
AAA Filters
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...