Polish phrases #3481-3500 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3481
Scroll the selected item into view when clicked outside the window.
Kliknięcie poza oknem przesunie widok na zaznaczoną pozycję.
info
3482
Seamless Workshop
info
3483
SeamlessWorkshop
info
3484
Search the help for selected phrase.
Szukaj pomoc dla wybranej frazy
info
3485
Seasons...
info
3486
Secondary color
Drugi kolor
info
3487
Secondary color sync-ID:
info
3488
Secondary formats:
Drugorzędne formaty:
info
3489
Seismic...
info
3490
Select &all
Zaznacz wszystko
info
3491
Select &all (%s)
Wybierz &wszystko (%s)
info
3492
Select Brush Pattern
Wybierz Wzór Pędzla
info
3493
Select Location
Wybierz lokalizację
info
3494
Select a custom image brush.
info
3495
Select a mouse gesture here and then use the controls on the right side of the dialog to configure an operation that will be executed when this gesture is drawn in raster editor using right mouse button.
Wybierz gesty myszy tutaj a potem użyj kontrolki po prawej stronie do skonfigurowania akcji, która będzie wykonana tym gestem w edytorze rastrowym używając prawego przycisku myszy.
info
3496
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Zaznacz prostokąt przyciskiem myszy. Trzymaj Shift lub/i Ctrl aby dodać, usunąć lub zanegować aktualne zaznaczenie.
info
3497
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Zaznacz obszar podobny do klikniętego piksela. Trzymaj Ctrl i/lub Shift aby połączyć nowe zaznaczenie z aktualnym.
info
3498
Select a view to use.
Wybierz którego widoku użyć
info
3499
Select all objects that are currently not selected.
Zaznacz wszystkie obiekty, które nie są zaznaczone
info
3500
Select an effect to add:
Wybierz efekt do dodania:
info
I wish there were...
Select background