Polish phrases #3481-3500 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3481
Search the help for selected phrase.
Szukaj pomoc dla wybranej frazy
info
3482
Seasons...
info
3483
Secondary color
Drugi kolor
info
3484
Secondary color sync-ID:
info
3485
Secondary formats:
Drugorzędne formaty:
info
3486
Seismic...
info
3487
Select &all
Zaznacz wszystko
info
3488
Select &all (%s)
Wybierz &wszystko (%s)
info
3489
Select Brush Pattern
Wybierz Wzór Pędzla
info
3490
Select Location
Wybierz lokalizację
info
3491
Select a custom image brush.
info
3492
Select a mouse gesture here and then use the controls on the right side of the dialog to configure an operation that will be executed when this gesture is drawn in raster editor using right mouse button.
Wybierz gesty myszy tutaj a potem użyj kontrolki po prawej stronie do skonfigurowania akcji, która będzie wykonana tym gestem w edytorze rastrowym używając prawego przycisku myszy.
info
3493
Select a rectangle by dragging with mouse. Hold down SHIFT and/or CTRL to add, remove or negate current selection.
Zaznacz prostokąt przyciskiem myszy. Trzymaj Shift lub/i Ctrl aby dodać, usunąć lub zanegować aktualne zaznaczenie.
info
3494
Select a region similar to the clicked pixel. Hold down CTRL and/or SHIFT to combine the new selection with the current one.
Zaznacz obszar podobny do klikniętego piksela. Trzymaj Ctrl i/lub Shift aby połączyć nowe zaznaczenie z aktualnym.
info
3495
Select a view to use.
Wybierz którego widoku użyć
info
3496
Select all objects that are currently not selected.
Zaznacz wszystkie obiekty, które nie są zaznaczone
info
3497
Select an effect to add:
Wybierz efekt do dodania:
info
3498
Select an effect to apply on the retouched pixels.
Wybierz efekt do zastosowania w retuszowanych pikselach. 
info
3499
Select color component used by the color areas to the left.
Wybierz składnik koloru użyty w obszarach koloru z lewej.
info
3500
Select color from a palette of default colors or from a screen pixel.
Wybierz kolor z palety domyślnych kolorów lub z ekranu.
info
I wish there were...
What about ICL files?