Polish phrases #3881-3900 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3881
This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active.
Ten kreator otwiera obraz rastrowy ze schowka. Obrazy mogą być umieszczone w schowku za pomocą polecenia Kopiuj lub Kopiuj obraz w edytorach graficznych. Zawartość każdego okna można przechwycić naciskając Alt + PrtScn gdy okno jest aktywne.
info
3882
Thread master...
info
3883
Thredgeholder...
info
3884
Threshold
Próg
info
3885
Threshold:
Próg:
info
3886
Through The Looking Glass...
info
3887
Thumbnails
Miniatury
info
3888
Tile Maker 1.0...
info
3889
Tile Mirror...
info
3890
Tile crop (16x16 pixels)
Kafelki przycięcie (16x16 pixels)
info
3891
Tile crop helps to crop the image at MCU boundaries to enable lossless JPEG cropping.
info
3892
TileBlendRough...
info
3893
Tiler 1...
info
3894
Tiles
Kafelki
info
3895
Tiles a GoGo...
info
3896
Tiles...
info
3897
Tin Detail
info
3898
Tint
info
3899
Tinted Glass...
info
3900
Tip: Click the lightbulb in Help menu for context help.
Rada: Kliknij żarówkę w menu pomocy po pomoc kontekstową.
info
Select background
Vista & Win 7 icons