Polish phrases #3541-3560 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3541
Set new canvas size and position of the original image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">More information</a>.
Ustaw nowy rozmiar płótna i pozycję oryginalnego obrazu.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/canvas-size-operation">Wiecej informacji</a>.
info
3542
Set new canvas size. Original content will be centered in the new canvas.
Ustaw nowy wymiar kanwy. Oryginalna zawartość będzie centrowana w nowej kanwie.
info
3543
Set outline width
Ustaw szerokość konturu
info
3544
Set outline width of a shape to the predefined value.
Ustawia szerokość konturu kształtu na ustaloną wartość.
info
3545
Set primary color
info
3546
Set rasterization mode
Ustaw tryb rasteryzacji
info
3547
Set shape fill mode
info
3548
Set size to:
Rozmiar obrazu to
info
3549
Set style ID
info
3550
Set style config
info
3551
Set the current primary color by clicking an image a pixel. Hold down Shift to set secondary color.
Ustaw aktualnu kolor główny klikając piksel obrazu. Shift ustawi kolor drugi.
info
3552
Set the state of all selected boolean items to false.
Ustaw stan wszystkich wybranych pozycji boolean na fałsz.
info
3553
Set the state of all selected boolean items to true.
info
3554
Set the value to 0 to repeat the animation indefinitely. Note: the viewer in the editor ignores this setting.
Ustaw wartość na 0 aby powtarzać w nieskończoność. Podgląd w edytorze igonure te ustaiwenie.
info
3555
Set the zoom factor of the selection to 100%.
Ustaw zoom zaznaczenia na 100%.
info
3556
Set tool ID
info
3557
Set tool config
info
3558
Settings
info
3559
Setzboard...
info
3560
Shadow
Cień
info
Select background
What about ICL files?