Polish phrases #1641-1660 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1641
If enabled, the 'Manage Filters command will not be displayed in menu. Plug-ins may always be modified using layout configuration dialog.
Jeśli włączone, komenda Zarządzaj filtrami nie będzie pokazana w menu. Wtyczki mogą być zmienione w dialogu konfiguracji warstw.
info
1642
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Po zaznaczeniu program zbierze nieprzetłumaczone ciągi i pozwoli na ich edycję.
info
1643
If enabled, the application will prevent quality loss in unchanged regions of a JPEG image.
Jeśli włączone, program zachowa jakość niezmienionych obszarów obrazu JPEG.
info
1644
If enabled, the filter will be applied to color channels only, leaving the alpha channel intact.
Jeśli włączone, filter zostanie zastosowany tylko do kanałów koloru (bez kanału alfa)
info
1645
If enabled, the glowing will keep the color of the glowing object.
Jeśli włączone, poświata przybierze kolor obiektu który świeci.
info
1646
If enabled, the icon will be taken from first selected subcommand.
Jeśli włączone, ikona zostanie wzięta z z pierwszej podkomendy.
info
1647
If enabled, the output image will always have square proportions.
info
1648
If enabled, the raster editor will display the composed image including all layers and color profile.
Jeśli włączone, edytor rastrowy pokaże skomponowany obraz ze wszystkimi warstwami i profilem koloru.
info
1649
If enabled, the shape will appear sunken insted of pulled out.
Jeśli włączone, kształ będzie wyglądał jak zapadnięty a nie wyciągnięty.
info
1650
If enabled, the text be printed skewed.
Jeśli, włązone, tekst będzie drukowany ukośnie.
info
1651
If enabled, the view will be able to create and use arbitrary selections.
info
1652
If enabled, the weight of the used font will be increased.
Jeśli włączone, waga użytej czcionki zostanie zwiększona.
info
1653
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Po zaznaczeniu nie przetłumaczone teksty będą poprzedzone [*] w oknie programu.
info
1654
If set, the layout will be usable only with documents of the selected type.
Jeśli włączone, układu bedzie można użyć tylko z dokumentami wybranego typu.
info
1655
If the command is placed in main menu, it will be executed when the selected key combination is pressed.
Jeśli polecenie znajduje się w głównym menu, naciśnięcie wybranej kombinacji klawiszy spowoduje jego wykonanie.
info
1656
If this option is enabled the related field will be set to the defined value when the command is activated.
Jeśli ta opcja jest włączona uruchomienie rozkazu ustawi daną wartość w powiązanym polu.
info
1657
If used in toolbar, the button will always contain command name.
Nawet użyty na pasku narzędzi przycisk pozostanie bez etykiety.
info
1658
Ignore alpha
Zignoruj alfa
info
1659
Ignore selection
Ignoruj zaznaczenie
info
1660
Illustrator...
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...