Polish phrases #541-560 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
541
Context menu:
Menu kontekstowe:
info
542
Continually increase transparency in given direction.
Zwiększaj cały czas przeźroczystość w danym kierunku.
info
543
Continuous boost
Ciągłe wzmocnienie
info
544
Contrast
Kontrast
info
545
Contrast controls the difference between darker and lighter areas of the image.
Kontrast reguluje różnicę między jasnymi a ciemnymi partiami obrazu.
info
546
Contrast...
Kontrast...
info
547
Controlled viewport:
Kontrolowany rzut widoku:
info
548
Controls how are images in standard formats like .jpg or .png opened.
Steruje sposobem otwierania obrazów w standardowych formatach, takich jak .jpg lub .png.
info
549
Controls how much does the current layer influence the final image (0-100%).
Kontroluje wpływ tej warstwy na finalny obraz (0-100%)
info
550
Controls how to specify the final canvas size.
Kontroluje jak ustalić końcowy rozmiar płótna.
info
551
Controls the placement of the original image on the new canvas.
Kontroluje położenie orginalnego obrazu na nowym płótnie.
info
552
Controls what information is displayed in window caption.
Kontrolka z informacją pokazywaną w nagłówku okna.
info
553
Controls whether a toolbar is visible when creating new window.
Kontroluje, czy pasek narzędzi jest widoczny podczas tworzenia nowego okna.
info
554
Controls which drawing tools will be available.
Kontroluje, które narzędzia rysowania będą widoczne.
info
555
Convert the cursor to an image or an animation and save it.
Konwertuj kursor do obrazu lub animacji i zapisz go.
info
556
Convolution Filter
Filtr splotu
info
557
Convolution matrix
Macierz splotu
info
558
Convolution matrix:
Macierz splotu:
info
559
Coordinates
Współrzędne
info
560
Coordinates accuracy
Dokładność koordynat
info
Select background
What about ICL files?