Polish phrases #581-600 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Create Arrow Shape
Utwórz Kształt Strzałki
info
582
Create Cursor from Image
Stwórz kursor z obrazka
info
583
Create a 3D like effect emphasizing edges.
Stwórz efekt 3D uwypuklając krawędzie.
info
584
Create a mouse cursor from the current image.
Stwórz kursor myszy z bieżącego obrazu.
info
585
Create a new animated cursor with specified parameters.
Stwórz nowy animowany kursor o określonych parametrach.
info
586
Create a new document.
Utwórz nowy dokument
info
587
Create a new empty raster image of given size.
Utwórz nowy pusty obraz rastrowy o danym rozmiarze.
info
588
Create a new frame. Select where to add it.
Tworz nową klatkę. Wybierz gdzie ją dodać.
info
589
Create a new image with all frames of the animation placed in one or more rows.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">More information</a>
Tworzy nowy obraz z wszystkich klatek animacji umieszczonych w jednym lub kilku rzędach.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">Więcej informacji</a>
info
590
Create a wheel cursor with an animated spinning section.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">More information</a>.
Stwórz kursor koła z animacją obracania się. <br> <br> <a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">Więcej informacji</a>
info
591
Create animated cursor resembling a clock.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">More information</a>.
Stwórz animowany kursor przypoimający zegar.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">Więcej informacji</a>.
info
592
Create animated fire
Stwórz animowany ogień
info
593
Create animated shrinking dots arranged in a circle.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">More information</a>.
Stwórz animowane kropki ułożoe w okrąg.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">Więcej informacji</a>.
info
594
Create animation
Twórz animację
info
595
Create animation by rotating an image.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">More information</a>.
Tworzy animacje przez obrót obrazu.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">Więcej informacji</a>.
info
596
Create as "%s"
Utwórz jako "%s"
info
597
Create cursor
Utwórz kursor
info
598
Create filmstrip
Utwórz przezrocze
info
599
Create filmstrip...
Utwórz przezrocze...
info
600
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Stwórz efekt szkła poprzez rozmycie tła półprzeźroczystych obszarów.
info
Vista & Win 7 icons
Select background