Polish phrases #781-800 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Przeciąganie myszą przesuwa cały obraz. Na zewnątrz może być wypełniony danym kolorem lub obraz może być zawinięty.
info
782
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Rysuj krzywą przez określone punkty. Aby dodać nowy punkt przeciągnij kontrolkę umieszczoną pośrodku lini.
info
783
Draw a grid around pixels or small tiles.
Rysuj siatkę naokoło pikseli
info
784
Draw circles or ellipses.
Rysuje okręgi lub elipsy.
info
785
Draw grid around large tiles.
Rysuj siatkę dużych kratek
info
786
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Rysuj linie lub wielolinie. Podziel linie przeciągając kontrolkę na środek segmentu linii.
info
787
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Rysuj zaznaczoną warstwę normalnie a inne z przezroczystością równą 50%.
info
788
Draw shapes with outlines and fill.
info
789
Draw squares or rectangles with given corner radius.
info
790
Draw tool presets
info
791
Draw with a brush.
Rysuj pędzlem.
info
792
Drawing Tool
Narzędzie rysowania
info
793
Drawing tool toolbar
Pasek narzędzi rysowania
info
794
Drop Shadow
Dodaj cień
info
795
Drop shadow
Dodaj cień
info
796
Drop shadow...
Dodaj cień...
info
797
Dropper
Pobierz kolor
info
798
Duplicate frame
Duplikuj klatkę
info
799
Duplicate layer
Duplikuj warstwę
info
800
E&xit
Zamknij
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons