Polish phrases #1041-1060 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1041
Man'o'war
info
1042
Manage Custom Icons
Zarządzaj swoimi ikonkami
info
1043
Manage Custom Presets
info
1044
Manage File Associations
Zarządzaj typami plików
info
1045
Manage Layouts
Zarządzaj Układami
info
1046
Manage Windows shell associations
Zarządzaj skojarzeniami plików
info
1047
Manage custom presets
Zarządzaj ustawieniami własnymi
info
1048
Mandelbrot set
info
1049
Manually entered part-ID
Ręcznie wprowadzony part-ID
info
1050
Manually set coordinates of the clicked control handle.
info
1051
Mark all available items or objects as selected.
Oznacz wszystkie dostępne pozycje i obiekty jako wybrane
info
1052
Mask ID
ID Maski
info
1053
Mask ID:
ID maski:
info
1054
Mask from opacity
Maska z nieprzezroczystości
info
1055
Mask identifier:
Identyfikator maski:
info
1056
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
Dopasuje piksele o podobnej wartości alpha (krycie/przezroczystość).
info
1057
Matches pixels with similar brightness.
Dopasuje piksele o podobnej jasności.
info
1058
Matches pixels with similar hues.
Znajduje piksele o podobnej barwie.
info
1059
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
Dopasuje piksele o podobnej wartości w  kanale czerwonym, zielonym, niebieskim i alpha.
info
1060
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Max wartość koloru. Zalecane wartości są (naturalny zakres HDR),100 (zakres procentowy), lub 255 (klasyczny kolor 8-bitowy).
info
Select background
Vista & Win 7 icons