Polish phrases #121-140 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
121
<name>
<imię>
info
122
<not set>
< nie ustawione >
info
123
<using default>
<używa domyślnego>
info
124
A constant used when evaluating the fractals (except Mandelbrot set). Change the value by clicking in the square or by entering numbers directly.
Stała używana w ocenianiu fraktali (oprócz zbioru Mandelbrot'a). Zmień wartość klikając w kwadrat lub wprowadzając liczby bezpośrednio.
info
125
A method for serialization of an image into a file.
Metoda przekształcania obrazu w plik.
info
126
A mouse cursor is an image moving on the computer display showing you the mouse position. The point in the image used for clicking is called "hot spot". Mouse cursors may be animated.
Kursor myszy to obraz poruszający się po wyświetlaczu komputera pokazujący pozycję myszy. Punkt obrazu używany do klikania nazywa się "hot spot". Kursory myszy mogą być animowane.
info
127
A raster image is a rectangular area of dots called pixels. A picture is created by assigning each dot a color using various drawing tools. All photographs and most pictures found on the web are in fact raster images.
Obraz rastrowy jest prostokątnym obszarem złożnym z punktów (pikseli). Korzystając z narzędzi rysowania przypisujemy każdemu punktowi kolor tworząc w ten sposób obraz. Wszystkie fotografie i większość obrazów znaleionych w sieci to tak naprawdę obrazy rastrowe.
info
128
A rectangle can be mapped onto a Bézier patch.
Prostokąt może być mapowany na ścieżkę Beziera.
info
129
A rectangle can be moved, scaled in X and Y directions and rotated.
Prostokąt może być przesuwany, skalowany w kierunkach X i Y oraz obracany.
info
130
A rectangle can be turn into arbitrary convex quadrangle as if it were rotated in 3D space and projected back using perspective projection.
Prostokąt może zostać przekształcony na czworobok, bezwzględny, wypukły, jakby został obrócony w w przestrzeni 3D tworząc swoją własne wielokrotne odbicie.
info
131
A rentangle representing the viewport of the view with the given ID will be displayed and can be dragged.
Zostanie wyświetlony prostokąt określający część widoku z danym ID (może być przeciągany).
info
132
A short description of this cursor. 250 characters maximum.
info
133
AARRGGBB value of a color used as a primary color with styles that do not define their own colors.
AARRGGBB wartości koloru użyte jako główny kolor ze stylami nie określonymi w ich własnych kolorach.
info
134
AARRGGBB value of a color used as a secondary color with styles that do not define their own colors.
AARRGGBB wartości koloru użyte jako drugi kolor ze stylami które nie określają swoich kolorów.
info
135
AARRGGBB:
AARRGGBB:
info
136
About RealWorld Cursor Editor
O RealWorld Cursor Editor
info
137
Absolute
Bezwzględny
info
138
Absolute Adjustable (Left/Top)
info
139
Absolute Adjustable (Right/Bottom)
info
140
Absolute Fixed (Left/Top)
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...