Vietnamese phrases #1421-1440 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1421
Raster Image - Resample
Ảnh Mành - Nội Suy
info
1422
Raster Image - Rotate
Ảnh Mành - Quay
info
1423
Raster Image - Seam Carving
info
1424
Raster Image - Set File Format
info
1425
Raster Image - Shift Hue
Ảnh Mành - Dịch Chuyển màu
info
1426
Raster Image - Transform
Ảnh Mành - Biến Đổi
info
1427
Raster Image - Unsharp Mask
info
1428
Raster Image - Vignetting
info
1429
Raster Image - Watermark
info
1430
Raster Image - Work with Selection
Ảnh Mành - Làm việc với đối tượng được chọn
info
1431
Raster editor toolbar
Thanh công cụ soạn thảo ảnh mành
info
1432
Raster image
info
1433
Rasterization
info
1434
Rasterization mode
Chế độ chuyển mành
info
1435
Rasterization mode controls the smoothness of shapes' edges.
info
1436
Re&size (resample)...
Định &lại cỡ (chỉnh lại số lượng pixel)...
info
1437
Re&target...
info
1438
Ready
Sẵn sàng
info
1439
RealWorld Batch Operations
info
1440
RealWorld Designer
RealWorld Designer
info
Select background
What about ICL files?