Vietnamese phrases #521-540 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
521
Copies:
info
522
Copy background
info
523
Copy details
info
524
Copy entire pixels
info
525
Copy of %s
info
526
Copy pixels from other part of the image. Pixels to overwrite are marked using tool "%s".
info
527
Copy style
Sao chép kiểu
info
528
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Sao chép các đối tượng được lựa chọn và đặt nó vào Clipboard.
info
529
Copy the style of the current layer to the clipboard.
Sao các kiểu lớp hiện tại vào clipboard.
info
530
Copyright © 2007-2011
info
531
Corner radius:
Bán kính góc :
info
532
Create
Tạo
info
533
Create Droplet
info
534
Create a 3D like effect emphasizing edges.
Tạo 3D như một hiệu ứng làm nổi cạnh.
info
535
Create a new document.
Tạo dữ liệu mới.
info
536
Create a new empty raster image of given size.
Tạo một ảnh mành rỗng với kích thước nhất định.
info
537
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Tạo hiệu ứng gương bằng cách làm mờ nền ở trong vùng bán trong suốt.
info
538
Create image
Tạo ảnh
info
539
Create new batch operation|Duplicate batch operation|Delete batch operation|Import batch operation|Export batch operation|Create droplet|Configure|View large icon|View list|Get operations|
info
540
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Tạo lệnh mới | Nhân đôi lệnh | Xóa lệnh | Di chuyển lên | Di chuyển xuống | Nhập lệnh | Xuất lệnh |
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons