Danish phrases #2101-2120 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2101
This view allows you to modify raster images using drawing tools. Controls:\n - Zoom in and out by rotating mouse wheel. Pan by dragging with middle button (wheel) pressed. CTRL = smooth zoom.\n - Left mouse button activates the current edit tool. SHIFT and CTRL keys modify behavior of some tools.\n - Use right mouse button to perform mouse gestures. Right-click for context menu.
I denne  visning kan du ændre billeder med tegneværktøjer. Kontroller: Zoom ind og ud med musens hjul. Panorer ved at trække med midtertasten (hjulet) trykket ned. CTRL = blød zoom. Venstre musetast aktiverer aktuelt værktøj. SKIFT+CTRL ændrer vise værktøjer. Højre musetast udfører musegestus. Højreklik åbner kontekstmenu.
info
2102
This view displays hierarchical structure of the current document. Controls:\n - Click on an item with left mouse button to select it. Hold down CTRL or SHIFT to select multiple items.\n - Display context menu by right-clicking on an item.\n - To get more help for an item, move mouse over it and read the hint in status bar (the hint is not always available).
Her vises aktuelt dokuments hierarkiske struktur. Kontroller: - Venstreklik på emner markerer dem. Hold CTRL eller SKIFT nede for at vælge flere. - Højreklik for at vide kontekstmenu. - Hold markøren over et emne for at læse tips i statuslinien (ikke altid muligt).
info
2103
This view is used for the extracted document part.
Denne visning bruges til den udtrukne dokumentdel.
info
2104
This window displays a preview of a mouse cursor over a crosshair to indicate the hot spot. Drag the image to move the hot spot. Click the button in upper left corner to display animation or the currently selected frame.
Her vises en markør over et kryds der viser hotspottet. Træk billedet for at flytte hotspot. Klik i øverste venstre hjørne for at skifte mellem animation og aktuelt valgte ramme.
info
2105
This window displays previews of animation frames. Controls:\n - Select multiple frames by drawing rectangle around them or CTRL- or SHIFT-clicking them. (Some operations can be run on all selected frames.)\n - Move selected frames by dragging them with left mouse button.\n - Duplicate frames by dragging them with CTRL key pressed.\n - Append frames by dragging and dropping image or cursor files from Explorer.
Her forhåndsvises animationsrammer. Kontroller:\n - Vælg flere ved at trække musen over dem eller klikke mens CTRL/SKIFT holdes nede. (nogen handlinger kan kun udføres hvis alle rammer er valgt.)\n - Flyt valgte rammer ved at venstreklikke og trække.\n - Duplikér rammer ved at trække mens CTRL holdes nede.\n - Tilføj rammer ved at trække billeder eller iconfiler fra stifinder.
info
2106
This window shows structure of the configuration. Select an item to display its configuration in the right pane. Items marked with small dialog icon have custom configuraton dialogs.
Dette vindue viser indstillingens opbygning. Vælg et emne for at vise indstillingerne i højre rude. Emner med et lille dialogikon, indeholder muligheder for tilpasning.
info
2107
This wizard creates a mouse cursor from a picture. The picture is resized to fit the cursor dimenstions. If the picture contains multiple frames placed next to each other in a filmstrip fashion, an animated cursor is created.
Her kan du oprette en markør fra et billede. Billedstørrelsen tilpasses markørens dimensioner. Hvis billedet indeholder flere rammer ved siden af hinanden, oprettes en animeret markør.
info
2108
This wizard creates a new image from the current content of your desktop. This window will disappear for a moment while capturing is performed.
Denne funktion tager et billede af dit aktuelle skrivebord. Vinduet forsvinder et øjeblik mens billedet tages.
info
2109
This wizard imports a cursor in the Linux XCursor format and converts it to Windows cursor.
Her kan du importere Linux XCursor markører og konvertere dem til Windowsmarkører.
info
2110
This wizard opens a raster image from the clipboard. Images can be placed on clipboard using the Copy or Copy Image command in graphic editors. Content of any window can be capured by pressing ALT+PrtScn keys while the window is active.
Her kan du åbne et billede fra udklipsholderen. Billeder indsættes i udklipsholderen ved at kopiere dem fra et billedprogram, og indholdet i normale vinduer kan kopieres med Alt+PrtScr tasterne.
info
2111
Thumbnails
Miniaturer
info
2112
Tiles
Fliser
info
2113
Time each fire particle lives. Cannot be higher than the number of frames.
Levetid for flammepartikler. Kan ikke overstige antal rammer.
info
2114
Tip: Click the lightbulb in Help menu for context help.
Tip: Klik på pæren i menuen Hjælp for flere tips.
info
2115
Tip: Drag and drop a cursor file from Windows Explorer on one of the panels and then click Apply to use that cursor.
Tip: Træk en markørfil fra Windows stifinder til et af felterne og klik Anvend.
info
2116
Tip: Drag in arrow direction.
Tips: Træk i pilens retning.
info
2117
To add new custom icons, drag icon files from a file manager and drop them on this dialog.
Træk ikonfiler til denne dialog for at tilføje nye tilpassede ikoner.
info
2118
Tolerance is increased in continuous areas and reduced for bumpy areas.
Tolerancen øges i sammenhængende områder og formindskes i ujævne områder.
info
2119
Tolerance:
Tolerance:
info
2120
Tool ID
Værktøjs ID
info
I wish there were...
Select background