Polish phrases #1161-1180 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1161
Display program information, version number and copyright.
Pokaż informacje o programie, prawach autorskich i wersji.
info
1162
Displayed drawing tools:
Pokazane narzędzia rysowania:
info
1163
Displayed tools
Pokazane narzędzia.
info
1164
Displays the basic information about the application and its usage.
Wyświetl podstawowe informacje o aplikacji.
info
1165
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Pokazuje aktualne z...
info
1166
Displays the help index page.
Wyświetl menu pomocy.
info
1167
Dissolve...
Rozproszenie
info
1168
Distance of the folds from the shape outline.
Kierunek zgięć od kształtu obrysu.
info
1169
Distance:
Odległość:
info
1170
Distort
info
1171
Distressed Quad...
info
1172
Dithering
Symulowanie kolorów
info
1173
Dithering method used when convering image to paletized format.
info
1174
Divers
info
1175
Divisor
info
1176
Divisor:
Rozdzielacz:
info
1177
Do not use pixel grid.
Nie używaj siatki pikseli.
info
1178
Document &name:
Nazwa &pliku:
info
1179
Document - Best Layout
Dokument - Najlepszy Układ
info
1180
Document - Extract Document Part
Dokument - Wyciągnij część dokumentu
info
What about ICL files?
I wish there were...