Polish phrases #1961-1980 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1961
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
Dopasuje piksele o podobnej wartości alpha (krycie/przezroczystość).
info
1962
Matches pixels with similar brightness.
Dopasuje piksele o podobnej jasności.
info
1963
Matches pixels with similar hues.
Znajduje piksele o podobnej barwie.
info
1964
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
Dopasuje piksele o podobnej wartości w  kanale czerwonym, zielonym, niebieskim i alpha.
info
1965
Matching files:
Pasujące pliki:
info
1966
Matlab Operation
info
1967
Maximize contrast of each of the red, green, and blue color channels.
Ustaw maksymalny kontrast dla kanałów RGB.
info
1968
Maximum Colors
info
1969
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Max wartość koloru. Zalecane wartości są (naturalny zakres HDR),100 (zakres procentowy), lub 255 (klasyczny kolor 8-bitowy).
info
1970
Maximum columns
Maksymalnie kolumn
info
1971
Maximum difference between the color of the clicked pixel and the color of the flood-filled pixel. Values range from 0 to 100%.
Maks różnica między kolorem klikniętego piksela a kolorem piksela wypełnienia. Zakres wartości od 0 do 100%.
info
1972
Maximum distance in pixels that each pixel is influences.
Maksymalny zasięg wpływu każdego piksela.
info
1973
Maximum energy of a pixel to consider it noise.
Maksymalna energia piksela uznawana za szum.
info
1974
Maximum number of computation steps and hence colors in the final picture.
info
1975
Maximum number of frames to put in one row (0 = all frames in single row).
Maksymalna liczba klatek do umieszczenia w jednym rzędzie (0 = wszystkie klatki w jednym rzędzie).
info
1976
Mazzyiodal Patterns...
info
1977
Mean removal
Usuwanie uśrednione
info
1978
Media
Multimedia
info
1979
Medium icons
Średnie ikony
info
1980
Mehdi
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons