Polish phrases #1621-1640 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1621
Identifier of the active fill style.
Identyfikator aktywnego stylu wypełnienia.
info
1622
Identifier of the fill style.
Identyfikator stylu wypełnienia.
info
1623
Identifier of the image mask.
Identyfikator maski obrazu.
info
1624
Identifier of the state that holds the current selection mask.
Indentyfikator stanu który przechowuje bieżącą maskę zaznaczenia.
info
1625
Identifier of the tabs controlled.
Identyfikator kontrolowanych kart.
info
1626
Identifier of the view state holding the image mask.
Identyfikator widoku stanu trzymania maski obrazu.
info
1627
Identifier of the view used for operation result preview.
Identyfikator widoku użyty do podglądu wyniku akcji.
info
1628
If checked, pixels are copied using constant offset. If unchecked, pixels are always copied from selected point.
info
1629
If checked, the parameter will be influenced by pen pressure if tablet is available.
Jeśli zaznaczone, parametr będzie zmieniany naciskiem pióra gdy tablica jest dostępna.
info
1630
If dashing is enabled, the pattern can consist of up to 32 'space' and '-' characters representing the dashing.
Jeśli myślnik jest włączony, deseń może zawierać do 32 spacji i znaków '-'  myślnika.
info
1631
If enabled and if possible, the image will be resized to fit the rotated rectangle.
Jeśli włączone i jest to możliwe, rozmiar obrazu zostanie dopasowany obracanego prostokąta.
info
1632
If enabled and selection does not exist, the commands will apply to the entire image.
Jeśli włączone i zaznaczenie nie istnieje, rozkaz zostanie zastosowany do całego obrazu.
info
1633
If enabled, a internal view will not be closed when another document part is selected. This will preserve the state of the view when the document part is re-opened.
Jeśli włączone, widok wewnętrzny nie będzie zmknięty po zaznaczeniu innej części dokumentu. To pozwoli zaczować ustawienie widoku po ponownym otworzeniu dokumentu.
info
1634
If enabled, all changes to configuration will be saved and restored when this operation is run again.
Jeśli zaznaczone, wszystkie zmiany konfiguracji będą zapisane i przywrócone po ponownym uruchomieniu tej akcji.
info
1635
If enabled, all changes to the GUI layout (including last used filter values, panel sizes, splitter positions, active tabs, etc.) will be automatically saved when window or document is closed.
Jeśli włączone, wszystkie zmiany układu GUI (włącznie z użytymi filtrami, pozycjami podziału itp) będą automatycznie zapisane po zamknięciu okna lub dokumentu.
info
1636
If enabled, application will ask to save modified document when window with that document is closing.
Jeśli włączone, program będzie pytać o zapis dokumentu przy zamykaniu.
info
1637
If enabled, images will be copied from currently selected frame.
Jeśli włączone, obrazy będą kopiowane z zaznaczonej klatki.
info
1638
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Jeśli włączone, polecenia menu związane konfiguracją układu będą widoczne w głównym menu.
info
1639
If enabled, panel height must be specified. Otherwise, internal view's optimum height or default height is used.
Jeśli włączone, wysokość panelu musi zostać określona. W innym przypadku użyta zostanie optymalnalub domyślna wysokość dla tego panelu.
info
1640
If enabled, tabs are not displayed and pages must be switched using alternative methods.
Po zaznaczeniu, karty nie są wyświetlane  a strony muszą być przełączane w inny sposób.
info
Select background
Vista & Win 7 icons