Polish phrases #4121-4140 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4121
White Vignette
info
4122
White point:
Biały punkt:
info
4123
Width
Szerokość
info
4124
Width delta
info
4125
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Szerokość linii może być dodatnią liczbą włącznie z wartościami zmiennymi.
info
4126
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
Szerokość konturu rysowanego kształtu jeśli narzędzie na to pozwala i kontury są włączone.
info
4127
Width of the outline.
Szerokość konturu.
info
4128
Width of the resized image in pixels
Szerokość obrazu po zmianie rozmiaru (px)
info
4129
Width of the retargeted image in pixels.
info
4130
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Szerokość docelowego obrazu. Wysokość wyliczana jest automatycznie aby utrzymać orginalne proporcje obrazu.
info
4131
Width:
Szer:
info
4132
Wind...
info
4133
Windo
info
4134
Window Painting
Okno malowania
info
4135
Window Screen...
info
4136
Window caption
Nagłówek okna
info
4137
Window height
Wysokość okna
info
4138
Window layout
Układ okna
info
4139
Window painting
Okno malowania
info
4140
Window width
Szerokość okna
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...