Polish phrases #441-460 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
441
Application web page.
Strona programu.
info
442
Apply
Zastosuj
info
443
Apply a bilinear or a perspective transformation.
Zastosuj dwuliniową lub perspektywiczną transformację.
info
444
Apply an selected modifier on region defined by "%s" tool.
Zastosuj wybrany modyfikator w rejonie zdefiniowanym przez %s
info
445
Apply custom convolution filter using up-to 31x31 matrix.
Zastosuj własny filtr splotu używając macierzy aż do 31x31.
info
446
Apply custom convolution filter using up-to 31x31 matrix.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Convolution">More information</a>.
Zastosuj własny filtr splotu używając macierzy aż do 31x31.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Convolution">Więcej informacji</a>.
info
447
Apply gamma correction to the whole image or to current selection.
Zastosuj korekcję gamma do całego obrazu lub zaznaczenia.
info
448
Apply gamma-correction to compensate for non-linear display properties.
Zastosuj korekcję gamma aby skompensować nieliniowe właściwości pokazu.
info
449
Apply gaussian blur on current mask.
Zastosuj rozmycie gaussowskie na aktualnej masce.
info
450
Apply perspective projection, add shadow and reflection to create a cool looking screenshot.
Zastosuj rzut perspektywy, dodaj cień i odbicie do utworzenia ładnego zrzutu ekranu.
info
451
Apply to selected area only...
Zastosuj tylko do zaznaczonego obszaru...
info
452
Aqua...
info
453
Arbitrary Rotation
Obrót o wartość bezwzględną
info
454
Arbitrary coordinates
Umownie ustalone współrzędne
info
455
Are you sure you want to permanently delete file "%s"?
Na pewno nieodwracalnie usunąć plik "%s"?
info
456
Area End From
info
457
Area End To
info
458
Area Start From
info
459
Area Start To
info
460
Area of Effect
Efekt Obszarowy
info
Select background
What about ICL files?