Polish phrases #941-960 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
941
Controls whether a toolbar is visible when creating new window.
Kontroluje, czy pasek narzędzi jest widoczny podczas tworzenia nowego okna.
info
942
Controls which drawing tools will be available.
Kontroluje, które narzędzia rysowania będą widoczne.
info
943
Convergance...
info
944
Converse
info
945
Convert color image to a grayscale.
Konwersja obrazu na skalę szarości.
info
946
Convolution Filter
Filtr splotu
info
947
Convolution matrix
Macierz splotu
info
948
Convolution matrix:
Macierz splotu:
info
949
Convolution shaman...
info
950
Coolorize
info
951
Coordinates
Współrzędne
info
952
Coordinates accuracy
Dokładność koordynat
info
953
Coordinates mode
info
954
Coordinates mode controls whether draw shapes are aligned on pixel boundaries.
Tryb współrzędnych ustala kiedy rysowane kształty są wyrównane według granic pikseli.
info
955
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Koordynaty punktów kontrolnych kształtu są ograniczone do liczb całkowitych.
info
956
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Współrzędne punktów kontrolnych kształtów mogą mieć dowolne realne wartości.
info
957
Copies ...
info
958
Copies*3...
info
959
Copies:
info
960
Copy background
Kopiuj tło
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...