Polish phrases #961-980 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
961
Copy details
Kopiuj szczegóły
info
962
Copy entire pixels
Kopiuj całe piksele
info
963
Copy frame
Skopiuj klatkę
info
964
Copy of 
Kopia
info
965
Copy of %s
Kopia %s
info
966
Copy pixels from other part of the image. Pixels to overwrite are marked using tool "%s".
Kopiuje piksele z innej części obrazu. Piksele do nadpisania są oznaczone za pomocą narzędzia "%s".
info
967
Copy style
Nie ma Copy style
info
968
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Skopiuj zaznaczenie do schowka.
info
969
Copy the style of the current layer to the clipboard.
Kopiuje styl bieżącej warstwy do schowka.
info
970
Copyright © 2007-2009
info
971
Copyright © 2007-2011
info
972
Corner Overlapper...
info
973
Corner Shop...
info
974
Corner radius:
Promień rogu:
info
975
Corona...
info
976
Corrective
info
977
Coshed
info
978
Cotton...
info
979
Cracks...
info
980
Craquelure 3D
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?