Polish phrases #2041-2060 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2041
Use default cursor size (recommended) or specify the size yourself.
info
2042
Use default database
Użyj domyślnej bazy danych
info
2043
Use layered mode by default
Użyj trybu warstwowego domyślnie
info
2044
Use linear interpolation of pixel colors.
Użyj interpolacji liniowej kolorów piksela
info
2045
Use multiple processors when displaying image in raster editor.
info
2046
Use the controls to select font family, style, and size.
Użyj kontrolki aby wybrać rodzaj, styl i wielkość czcionki.
info
2047
Use the dropped cursor for this role.
Użyj upuszczonego kursora dla tej roli.
info
2048
Use these controls to change size of icons in the preview window.
Użyj te kontrolki aby zmienić wymiary ikon w oknie podglądu.
info
2049
Value
Wartość
info
2050
Value added to the final pixel.
Wartość dodana do końcowego piksela.
info
2051
Value in degrees specifying how much is the image rotated clockwise.
Wartość w stopniach podaje o ile obrócić obraz w prawo.
info
2052
Value in pixels added to current cavas size. Negative values are allowed.
Wartość w pikselach dodana do rozmiaru bieżącego płótna. Wartości ujemne są dozwolone.
info
2053
Value in pixels determining new size of the canvas.
Wartość w pikslach określająca nowy rozmiar płótna.
info
2054
Values in the convolution matrix represent weights of pixels. The number of rows and columns must be odd.
Wartości w macierzy splotu przedstawiają wagę pikseli. Liczba wierszy i kolumn musi być nieparzysta.
info
2055
Vertical
Pionowy
info
2056
Vertical blur
Rozmycie pionowe
info
2057
Vertical division:
Podział poziomy:
info
2058
Vertical edge detection
Wykrycie pionowych krawędzi
info
2059
Vertical offset:
Offset pionowy:
info
2060
Vertical resize
Pionowa zmiana rozmiaru
info
What about ICL files?
Select background