Polish phrases #321-340 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
321
Circle
Okrąg
info
322
Circular Border
Okrągłe Obramowanie
info
323
Circular border...
Okrągła ramka...
info
324
Classified Operations
Operacje sklasyfikowane
info
325
Click empty space to add new stop to the gradient. Delete stop by dragging it outside. Select stop by clicking on it.
Kliknij puste miejsce aby dodać nowy stop koloru do gradientu. Usuń stop przeciągając go poza. Wybierz stop klikając go.
info
326
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Kliknijtu i dowolną kontrolkę aby poczytać o niej
info
327
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
Kliknij przycisk aby szybko przełączyć na odpowiedni folder. Możesz dodać aktualny folder do tej listy przyciskami z prawej górnej częsci tego okna.
info
328
Click on tags to select/unselect them. Double-click a tag to select it and unselect all other tags. A bigger or bolder font indicates a frequently used tag.
Kliknij tagi, aby je zaznaczyć/odznaczyć. Kliknij dwukrotnie tag, aby go zaznaczyć i odznaczyć wszystkie inne tagi. Zwiększonie czcionki lub jej pogrubienia wskazuje najczęściej używane tagii.
info
329
Click on the wheel to change hue, click inside the triangle to change brightness and saturation.
Kliknij na kole, aby zmienić barwę, kliknij wewnątrz trójkąta, aby zmienić jasność i nasycenie.
info
330
Click the ... button and select a environment map (panoramatic texture of the surroundings).
Kliknij przycisk ... i wybierz mapę środowiska (panoramiczną teksturę otoczenia).
info
331
Click the ... button and select a height map. Pixel's brightness determines its elevation.
Naciśnij przycisk ... i wybierz mapę wysokości. Jasność piksela określa wysokość.
info
332
Click the toolbar buttons to run commands. To get more help for individual buttons, move mouse over the button and read the description in status bar.\n\nYou can add, remove, reorder, or configure toolbar buttons in layout configuration dialog.
info
333
Click to change preview image.
info
334
Click with mouse or use arrow keys to change color components complementary to the selected one.
Kliknij myszą lub użyj strzałki aby zmienić skłądniki koloru pasujące do wybranego.
info
335
Click with mouse or use left and right arrow keys to change color opacity (alpha).
Kliknij myszą lub użyj strzałki lewo-prawo aby zmienić krycie koloru (alpha).
info
336
Click with mouse or use the arrow keys to change color opacity (alpha).
Kliknij myszą lub użyj klawiszy strzałek, aby zmienić krycie koloru (alpha).
info
337
Click with mouse or use up and down arrow keys to change the selected color component.
Kliknij myszą lub użyj strzałki góra-dół aby zmienić składnik wybranego koloru.
info
338
Clone with: %s
Klonowanie z: %s
info
339
Close
Zamknij
info
340
Close the active document.
Zamknij aktywny dokument.
info
Select background
What about ICL files?