Polish phrases #801-820 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
801
Invalid pixels have transparency set to 100% yet they are not black. These pixels are inverting background color if used on cursors. They should not be present in normal images.
Niedozwolone piksele mają przezroczystość ustawioną na 100% jednak nie są czarne. Użyte na kursorach odwracają kolory tła. Nie powinny być obecne w normalnych obrazach.
info
802
Invert
Odwróć
info
803
Invert color of each pixel (subtract its color from white).
Odwróć kolory każdego piksela (odejmie jego kolor z białego).
info
804
Invert colors
Odwróć kolroy
info
805
Italic
Nachylona
info
806
Item
Pozycja
info
807
Items
Pozycje
info
808
JPEG Image
Obraz JPEG
info
809
JPEG image files
Pliki obrazów JPEG
info
810
JPEG2000 Image
Obraz JPEG2000
info
811
JPEG2000 Image (codestream)
Obraz JPEG2000 (codestream)
info
812
JPEG2000 codestream files
Pliki kodowane JPEG2000
info
813
JPEG2000 image files
Pliki obrazów JPEG2000
info
814
JavaScript that will be executed. Refer to the manual (http://wiki.rw-designer.com/Operation_JScript) to learn about scripting.
Skrypt Java który zostanie wykonany.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/javascript-operation">Informacje o tworzeniu skryptów</a>.
info
815
Keyboard accelerator for this menu command.
Skrót klawiszowy dla tego polecenia menu.
info
816
Language
Język
info
817
Language synchronization
Synchronizacja języka
info
818
Language:
Język:
info
819
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Języki oznaczone flagą są zainstalowane. Wybierz język i kliknij pobierz aby rozpocząć próbę ściągnięcia danego tłumaczenia.
info
820
Lasso
Lasso
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...