Norwegian (Bokmål) phrases #1201-1220 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1201
No view is occupying this area due to a invalid configuration. Please verify your configuration and eventually reset it to default values using the manager tool in Windows Start menu.
Ingen visning for dette området på grunn av en ugyldig konfigurasjon. Kontroller konfigurasjonen og eventuelt tilbakestille den til standardverdiene ved åbruke behandler-verktøyet i Windows start-menyen.
info
1202
Noise removal
Støyfjerning
info
1203
None
Ingen
info
1204
Normal crop
Normal markering
info
1205
Normal map
Normalt kart
info
1206
Normalize layers
Normaliser lag
info
1207
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Normal|Flere|Skjerm|Legg til|Substrakt|Gjennomsnittlig|Differanse|Minimum (mørk)|Maksimum (lys)|Overlag|Overskriv hud|Overskriv struktur|Overskriv lys|Overskrv farge|Siluett
info
1208
Not constrained
Ubegrenset
info
1209
Note
Husk
info
1210
Note: handle coordinates will be sent to the tool exactly as entered, regardless of current coordinate mode. In case of invalid values, the results can be unexpected.
info
1211
Note: maximum and minimum zoom values may depend on the size of the window and the displayed image.
Merk: maksimum og minimum forstørrelses verdiene kan avhenge av størrelsen på vinduet, og det viste bildet.
info
1212
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Antall plasser bak desimaltegn. Øk denne verdien for høyere fargepresisjons nøyaktighet eller når utvalget er lavt.
info
1213
OK
OK
info
1214
Object alignment
info
1215
Object providing menu or toolbar commands.
Objekt som viser menyer eller verktøylinje kommandoer.
info
1216
Object specifying command list.
Liste med objektspesifikke kommandoer.
info
1217
Object that controls the command in the window's context menu.
info
1218
Offset of the dropped shadow in pixels. Positive values will move the shadow in the right bottom direction.
Verdi for skyggen i piksler. Positive verdier flytter skyggen i høyre nederst.
info
1219
On &key pressed:
På try&kt tast:
info
1220
On key pressed
På trykket tast
info
What about ICL files?
Select background