Polish phrases #4021-4040 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4021
Upper left Y
Lewy górny Y
info
4022
Upper left corner:
górny lewy róg:
info
4023
Upper right X
Prawy górny X
info
4024
Upper right Y
Prawy górny Y
info
4025
Upper right corner:
górny prawy róg:
info
4026
Use .rli format
info
4027
Use a height map to displace pixels in the image. Height gradient defines the displacement direction and amount.
Użyj mapy wysokości do przemieszczenia pikseli w obrazie. Gradient wysokości definiuje kierunek i liczbę przemieszczenia.
info
4028
Use active colors
Użyj aktywne kolory
info
4029
Use an environment map that would reflect from the beveled image.
Użyj mapy środowiska która stworzy odbicie na powierzchni obrazu.
info
4030
Use color of nearest pixel.
Użyj koloru najbliższego piksela.
info
4031
Use combination of resampling and retargeting to adjust image dimensions (and aspect ratio) while preserving content.
Użyj kombinacji resampling'u i retargeting'u do zmiany wymiaru obrazu (i współczynnika proporcji) przy jednoczesnym zachowaniu zawartości.
info
4032
Use default database
Użyj domyślnej bazy danych
info
4033
Use layered mode by default
Użyj trybu warstwowego domyślnie
info
4034
Use linear interpolation of pixel colors.
Użyj interpolacji liniowej kolorów piksela
info
4035
Use multiple processors when displaying image in raster editor.
info
4036
Use the "%s" tool and draw a bubble around it.
Do narysowania bańki użyj narzędzia "%s"
info
4037
Use the controls to select font family, style, and size.
Użyj kontrolki aby wybrać rodzaj, styl i wielkość czcionki.
info
4038
Use these controls to change size of icons in the preview window.
Użyj te kontrolki aby zmienić wymiary ikon w oknie podglądu.
info
4039
VDL Adrenaline
info
4040
Value
Wartość
info
I wish there were...
What about ICL files?