Polish phrases #101-120 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
101
< not set >
< nie ustawione >
info
102
<-
<-
info
103
<name>
<imię>
info
104
A raster image is a rectangular area of dots called pixels. A picture is created by assigning each dot a color using various drawing tools. All photographs and most pictures found on the web are in fact raster images.
Obraz rastrowy jest prostokątnym obszarem złożnym z punktów (pikseli). Korzystając z narzędzi rysowania przypisujemy każdemu punktowi kolor tworząc w ten sposób obraz. Wszystkie fotografie i większość obrazów znaleionych w sieci to tak naprawdę obrazy rastrowe.
info
105
A rectangle can be mapped onto a Bézier patch.
Prostokąt może być mapowany na ścieżkę Beziera.
info
106
A rectangle can be moved, scaled in X and Y directions and rotated.
Prostokąt może być przesuwany, skalowany w kierunkach X i Y oraz obracany.
info
107
A rectangle can be turn into arbitrary convex quadrangle as if it were rotated in 3D space and projected back using perspective projection.
Prostokąt może zostać przekształcony na czworobok, bezwzględny, wypukły, jakby został obrócony w w przestrzeni 3D tworząc swoją własne wielokrotne odbicie.
info
108
A short description of this operation displayed in status bar or tooltip.
info
109
A temporary folder, where processed files are put by default.
info
110
Absolute path to the image to use as watermark.
Ścieżka bezwzględna do obrazu, który posłuży jako znak wodny.
info
111
Absolute size:
Rozmiar bezwzględny:
info
112
Account
Konto
info
113
Activate RealWorld Photos
info
114
Activate tag
info
115
Active layer
Warstwa aktywna
info
116
Add Watermark
Dodaj znak wodny
info
117
Add a rectangular border.
Dodaj prostokątną ramkę.
info
118
Add a shadow of given intensity and offset.
Dodaj cień danej intensywności i offsetu
info
119
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
info
120
Add a shadow to the drawn shape.
Dodaj cień do rysowanego kształtu.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons