Polish phrases #1281-1300 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1281
Save changes to %s ?
Zapisać zmany w %s ?
info
1282
Save copy of the image as .jpg without metadata and with compresson set by defautl to 85%.
Zapisz kopię tego obrazu bez metadanych iz kompresją ustawioną na 85%.
info
1283
Save current mask to file as a grayscale image.
Zapisz aktualną maskę do pliku jako obraz skala szarości.
info
1284
Save document
Zapisz dokument
info
1285
Save for web...
Zapisz  dla internetu
info
1286
Save layout as:
Zapisz układ jako:
info
1287
Save optional attributes like background color, resolution, and gamma.
Zapisuje opcjonalne atrybuty, takie jak kolor tła, rozdzielczość i współczynnik gamma.
info
1288
Save style...
Zapisz styl...
info
1289
Save the active document with a new name.
Zapisz aktywny dokument pod nową nazwą.
info
1290
Save the active document.
Zapisz aktywny dokument.
info
1291
Save the image in selected layer into a file.
Zapisz obraz w wybranej warstwie do pliku.
info
1292
Save the selected area of the image or the entie image if nothing is selected.
Zapisz zaznaczony obszar obrazu lub cały plik jeśli nic nie jest zaznaczone.
info
1293
Save unchanged
Zapisz niezmienione
info
1294
Save|Close document saving changes.
Zapisz|Zamknij dokument zapisując zmiany.
info
1295
Scale to fit paper
info
1296
Scale:
info
1297
Scatter
Rozpraszać
info
1298
Search the help for selected phrase.
Szukaj pomoc dla wybranej frazy
info
1299
Secondary color
Drugi kolor
info
1300
Secondary formats:
Drugorzędne formaty:
info
I wish there were...
Select background