Polish phrases #701-720 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
701
High speed
Duża prędkość
info
702
Higher number makes the edges of the painted pattern blurry.
Wyższa liczba rozmywa krawędzie używanego deseniu.
info
703
Highlight missing strings
Oznacz ominięte ciągi
info
704
Highlights:
Kolor podświetlenia
info
705
History
Historia
info
706
Hole is created by positioning a new path inside an existing path.
Otwór jest tworzony przez umieszczenie nowej ścieżki wewnątrz istniejącej.
info
707
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Domowa|Wstecz|Dalej|Kopiuj|Wklej|
info
708
Horizontal edge detection
Wykrycie poziomych krawędzi
info
709
Horizontal offset:
Offset poziomy:
info
710
How is the shadow combined with the original shape.
Jak wygląda cień w połączeniu z oryginalnym kształłtem.
info
711
How many times to print the image.
info
712
Hue
Odcień
info
713
Hue of the colorized image.
Odcień koloryzowanego obrazu.
info
714
Icon assigned to the configuration window.
Ikona przypisana do okna konfiguracji.
info
715
Icon displayed in the Operations box.
info
716
Icon displayed in toolbar or menu.
Ikona wyświetlana w pasku narzędzi lub w menu.
info
717
Icon:
Ikona:
info
718
Icons
Ikony
info
719
Identifier of a view state with the image mask.
info
720
Identifier of icon to use in user interface for this command.
Identyfikator ikony dla tego polecenia użyty w interfejsie użytkownika.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...