Polish phrases #901-920 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Meta-filters
Metafiltry
info
902
Metadata
info
903
Metadata:
Metadane:
info
904
Method
Metoda
info
905
Method specifying the target size.
Metoda określania docelowego wymiaru.
info
906
Method used to encode international characters.
info
907
Method used to specify text size.
Metoda użyta do określenia rozmiaru tekstu.
info
908
Method used to zoom pixels in or out.
Metoda zmiany wielkości pikseli.
info
909
Method:
Metoda
info
910
Mirror
Lustro poziomo
info
911
Mirror the image from left to right.
Odbij obraz z lewej na prawą.
info
912
Miter joins
Łączenie fazowane
info
913
Mode:
Tryb:
info
914
Modified
Zmodyfikowany
info
915
Modified date
Data modyfikacji
info
916
Modified on %s
Modykowany %s
info
917
Modify Handle Coordinates
Modyfikuj Współrzędne Uchwytu
info
918
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
Modyfikuj zaznaczenie narzędziem "%s". Przytrzymaj Shift, Ctrl lub oba aby dodać, zanegować lub usunąć obszar z zaznaczenia.
info
919
Modify shapes in picture by pushing, collapsing or expanding specified areas.
Zmieniaj kształty obrazu pchając, załamując lub rozszerzając określone obszary.
info
920
Modify style...
Popraw styl...
info
I wish there were...
What about ICL files?