Polish phrases #1201-1220 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1201
DownHill Too...
info
1202
Download
Ściągnij
info
1203
Drag and drop
info
1204
Drag the picture with your mouse to move it, zoom in and out with your mouse wheel. Alternatively use arrows, + and - keys.
info
1205
Drag the points to specify a perspective transformation. Keep the polygon convex.
Przeciągnij punkty do określenia perspektywy transformacji. Zachowaj wypukły wielokąt.
info
1206
Drag the slider to adjust brightness.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Przeciągnij suwak aby zmienić jasność.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Więcej informacji</a>.
info
1207
Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Przesuń suwak aby dostosować nasycenie koloru.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/color-adjustments-operation">Więcej informacji</a>.
info
1208
Drag the slider to adjust contrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Przeciągnij suwak aby zmienić kontrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
info
1209
Drag the slider to adjust gamma-correction.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Przeciągnij suwak aby dostosować korekcję gamma.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Więcej informacji</a>.
info
1210
Drag the slider to set new animation speed in range 25 to 400%.
Przesuń suwak, aby ustawić nową prędkość animacji w zakresie od 25 do 400%.
info
1211
Drag the sliders to adjust colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online documentation</a>
Ustaw kolory suwakami.<br><br><a href="http://wiki-rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online dokumencja</a>
info
1212
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Przeciągnij myszą w górę od punktu w którym obiekt dotyka ziemi aby stworzyć cień.
info
1213
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Przeciąganie myszą przesuwa cały obraz. Na zewnątrz może być wypełniony danym kolorem lub obraz może być zawinięty.
info
1214
DragonFly
info
1215
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Rysuj krzywą przez określone punkty. Aby dodać nowy punkt przeciągnij kontrolkę umieszczoną pośrodku lini.
info
1216
Draw a grid around pixels or small tiles.
Rysuj siatkę naokoło pikseli
info
1217
Draw circles or ellipses.
Rysuje okręgi lub elipsy.
info
1218
Draw grid around large tiles.
Rysuj siatkę dużych kratek
info
1219
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Rysuj linie lub wielolinie. Podziel linie przeciągając kontrolkę na środek segmentu linii.
info
1220
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Rysuj zaznaczoną warstwę normalnie a inne z przezroczystością równą 50%.
info
What about ICL files?
I wish there were...