Polish phrases #1521-1540 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1521
Turn the image upside down.
Obróć obraz do góry nogami.
info
1522
Tutorials
Poradniki
info
1523
Type
Typ
info
1524
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Wpisz jakiś tekst i kliknij w edytorze rastrowym aby wyrenderować tekst wybraną czcionką.
info
1525
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Typ przypisania wartości z określonego przedziału dla suwaka w oknie konfiguracji.
info
1526
Type of operation executed in this step of the sequence.
Typ akcji wykonanej podczastego kroku w sekwencji.
info
1527
Type of the contained object with menu commands.
Typ zawartego obiektu w komendzie menu
info
1528
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
info
1529
Type text directly in the raster editor.
Wpisz tekst bezpośrednio w edytorze rastrowym.
info
1530
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Typowy kolor tła obrazu.Najlepszy rezultat uzyskasz używając obrazów o podobnych tłach.
info
1531
Undo all operations upto this one.
Cofnij wszystkie akcje aż do tej.
info
1532
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Opcja 'Cofnij' będzie wyłączona. Zalecane dla najlepszej wydajności i najniższego zużycia pamięci.
info
1533
Undo the last action.
Cofnij ostatnią akcję.
info
1534
Unicode marker
Znacznik unicode
info
1535
Unknown data
Nieznane dane
info
1536
Unnamed
Bez nazwy
info
1537
Unsharp Mask
Maska wyostrzająca
info
1538
Unsharp mask
Maska wyostrzająca
info
1539
Unsharp mask...
Maska wyostrzająca...
info
1540
Unspecified
Nieokreślone
info
Select background
I wish there were...