Polish phrases #201-220 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
201
App-Tools: Layout Configuration
App-Tools: Konfiguracja układu
info
202
App-Tools: Layouts
App-Tools: Układy
info
203
App-Tools: Layouts Management
App-Tools: Zarządzanie układami
info
204
App-Tools: Misc
App-Tools: Różne
info
205
App-Tools: Options
App-Tools: Opcje
info
206
App-View: Custom Toolbar
App-View: Dostosuj pas narzędzi
info
207
App-View: Status Bar
App-View: Pas stanu
info
208
Application &options...
Opcje aplikacji
info
209
Apply
Zastosuj
info
210
Apply a bilinear or a perspective transformation.
Zastosuj dwuliniową lub perspektywiczną transformację.
info
211
Apply an selected modifier on region defined by "%s" tool.
Zastosuj wybrany modyfikator w rejonie zdefiniowanym przez %s
info
212
Apply custom convolution filter using up-to 31x31 matrix.
Zastosuj własny filtr splotu używając macierzy aż do 31x31.
info
213
Apply custom convolution filter using up-to 31x31 matrix.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Convolution">More information</a>.
Zastosuj własny filtr splotu używając macierzy aż do 31x31.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Convolution">Więcej informacji</a>.
info
214
Apply filter or resize multiple images at once.
Zastosuj filtr lub zmień rozmiar wielu obrazów jednocześnie
info
215
Apply gamma-correction to compensate for non-linear display properties.
Zastosuj korekcję gamma aby skompensować nieliniowe właściwości pokazu.
info
216
Apply gaussian blur on current mask.
Zastosuj rozmycie gaussowskie na aktualnej masce.
info
217
Apply perspective projection, add shadow and reflection to create a cool looking screenshot.
Zastosuj rzut perspektywy, dodaj cień i odbicie do utworzenia ładnego zrzutu ekranu.
info
218
Arbitrary Rotation
Obrót o wartość bezwzględną
info
219
Arbitrary coordinates
Umownie ustalone współrzędne
info
220
Area of Effect
Efekt Obszarowy
info
What about ICL files?
Select background